GDPR

DATASIKKERHEDSERKLÆRING

Vores firma NIKOSAX A / S tager beskyttelsen af din virksomheds data alvorligt, når du besøger vores website som partner eller kunde. Derfor ønsker vi, at du skal vide, hvornår og hvilke af dine personlige og ikke-personlige data vi gemmer, og hvordan de bliver brugt. Denne fortrolighedserklæring er ment som informationen til din virksomhed om, hvor meget vi gør for at beskytte dine data.

Vores brug af din virksomheds ikke-personlige data sker kun med dit samtykke. Når det drejer sig om personlige data, har vi adopteret internationale politikker og foranstaltninger fra den officielle databeskyttelsesforordning (GDPR) i EU.

GDPR blev vedtaget d. 14. april 2016 og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende den 4. maj 2016 og har været gældende i alle EU-medlemsstater siden den 25. maj 2018. Den vil ophæve og erstatte direktiv 95 / 46EC og gennemførelse af lovgivningen i medlemsstaterne.

Begrebet ansvarlighed er kernen i GDPR-reglerne: dette betyder, at organisationer i og udenfor EU, der handler med indbyggere i EU, indenfor rammerne af GDPR skal øge gennemsigtigheden og retfærdigheden i håndteringen af individuelle personlige oplysninger. Personlige oplysninger refererer her til oplysninger om en identificerbar person (der henvises i vedtægterne til identificerede).

Hos NIKOSAX kan registrerede omfatte: erhvervskunder med enkeltmandsvirksomheder eller personer, der er tilknyttet et firma, der er vores kunde eller partner. Få mere indblik i vores beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor.

INDSAMLING AF DATA

Persondata vil kun blive indsamlet, hvis du giver os dem af egen fri vilje, f.eks. ved at udfylde vores skemaer eller sende e-mails med henblik på at bestille produkter eller tjenester eller ved at fremkomme med forespørgsler eller anmodninger om informationsmateriale. Databasen og dens indhold vil forblive hos vores firma og hos vores tjenesteudbyder. Persondata vil imidlertid ikke på nogen måde blive fremsendt til nogen tredjemand hverken af os eller af nogen af os hertil bestilt part, medmindre: du har accepteret det, det ligger índen for rammerne af opfyldelsen af de kontraktlige forpligtelser, det tjener til information af vores kunder, forretningspartnere og/eller tjenesteudbydere, eller det tjener til opfyldelse af retlige forpligtelser i forbindelse med art. 6, stk. 1, litra c, GDPR.

Af de personer, der tegner vores kunders og partneres firmaer, kan NIKOSAX kræve at få alle eller nogle af de følgende personlige informationer på given foranledning af RMS (den refunderende medlemsstat) og alt efter dokumentationskravene: grundlæggende personlige informationer; dvs. navn, kontaktdata, kopi af pas og adresse (ved enkeltmandsfirmaer).

Fra vores webportal er det som en principsag muligt at browse uden at være nødt til at røbe nogen persondata. Imidlertid bliver data, når du tilgår vores websted, gemt i backup-øjemed – data såsom navnet på din internet-udbyder, det websted, hvorfra du tilgik vores websted, og din IP-adresse. Ud fra disse data ville der muligvis kunne tilvejebringes en identifikation, men vi satser ikke på at gøre brug af disse i relation til individer. Disse data kan blive evalueret i statistisk øjemed, men den individuelle bruger forbliver altid anonym. Når data overføres til en ekstern tjenesteudbyder, har vi – ved hjælp af tekniske og organisatoriske tiltag – sikret os, at bestemmelserne om databeskyttelse og privatlivets fred altid overholdes.

BRUG AF COOKIES

I tillæg til ovennævnte data gemmes der tidsbestemte cookies på din computer, når du bruger vores websted. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i tilknytning til den browser, du bruger, og ved hjælp af hvilke der overføres informationer af den enhed, der anbringer cookien. Disse cookies tjener til at gøre vores websted mere brugervenligt og effektivt og kan ikke køre programmer på eller overføre virus til din computer.

Nogle cookies er nødvendige for at køre vores websted effektivt, men hvis du ikke ønsker at have cookies gemt på din computer, kan du indstille dine browser-præferencer til at afvise alle cookies, inden du tilgår vores websted. De fleste browsere giver dig mulighed for at til- eller fravælge cookies. Vær dog opmærksom på, at nogle funktioner ikke vil være der som følge heraf. Ved at bruge vores websted uden at deaktivere accepten af cookies, erklærer du dig indforstået med, at vi midlertidigt må anbringe cookies på din computer. Vi giver dig en mulighed for at vælge, om du vil tillade cookies, i form af en anmodning om samtykke til cookies på selve webstedet.

NB: Vi gemmer ikke nogen persondata ved at bruge cookies. Nedenstående følger en liste over alle de cookies, som vi midlertidigt anbringer på din computer for at forbedre din browsing-oplevelse.

Anvendte cookies

Vi bruger p.t. nedenstående kategorier af cookies:

1. Nødvendige cookies

Nødvendige cookies bidrager til at gøre et websted brugbart ved at give mulighed for grundlæggende funktioner såsom sidenavigation og adgang til sikre områder på webstedet. Webstedet kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Vi bruger nødvendige cookies til at bevare brugersessionsstatus gennemgående ved flere sideanmodninger.

2. Præference-cookies

Præference-cookies sætter et websted i stand til at huske information, der ændrer den måde, hvorpå webstedet fungerer eller ser ud – såsom dit foretrukne sprog eller den region, du befinder dig i.

Vi bruger præference-cookies til at gemme brugerens foretrukne sprog på vores websted.

3. Webanalyse-cookies

Vi bruger mange forskellige værktøjer på vores websted for at analysere surfer-adfærden på vores websteder. Toneangivende er her Google Analytics, en webanalyse-tjeneste leveret af Google, Inc. (”Google”). Brugen sker på baggrund af art. 6, stk. 1, litra 1 (f), GDPR. Den information, der genereres om din brug af vores websted, kan omfatte:

 • Browsertype/-version,
 • brugt operativsystem
 • henvisende URL (det tidligere besøgte websted),
 • host-navn på den tilgående computer (IP-adresse) og
 • tidspunkt for serveranmodning.

Denne information overføres generelt til en Google-server i USA og gemmes dér.

Du kan til hver en tid deaktivere accepten af cookies i din browser; du kan læse herom skridt for skridt i ”browser-hjælpen”.

FORMÅL OG LOVGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN

Dine personlige data vil kun blive brugt til at levere dig de ønskede produkter og/eller tjenester eller til andre formål, som du har givet dit samtykke til under forudsætning af, at det ikke strider mod eksisterende lovbestemmelser. Dette er i overensstemmelse med art. 6, stk. 1, litra b, GDPR.

DATASUBJEKTERNES RETTIGHEDER

I tilfælde af, at vi behandler persondata fra dig, er du en berørt part i GDPR’s forstand, og du har så følgende rettigheder overfor den dataansvarlige i GDPR’s forstand:

 • RET TIL INFORMATION
  Du har ret til at anmode om indsigt i brugen af disse persondata. Dette kan omfatte en anmodning om information om de specifikke modtagere eller grupper af modtagere, som dine persondata er blevet eller vil blive røbet overfor, eller en anmodning om afklaring i relation til formål med eller varighed af behandlingen.
 • RET TIL BERIGTIGELSE
  Du har ret til berigtigelse og/eller fuldstændiggørelse, hvis de persondata vedrørende dig, der behandles, er ukorrekte eller ufuldstændige. For at foranledige dette bedes du kontakte os på nedennævnte adresse.
 • RET TIL AT BEGRÆNSE BEHANDLINGEN
  Du kan anmode, om at behandlingen af persondata omhandlende dig begrænses, hvis
  • du bestrider, at dine persondata er nøjagtige
  • behandlingen er ulovlig
  • den ansvarlige (dvs. vores firma, NIKOSAX) har ikke længere brug for disse persondata i behandlingsøjemed du har gjort indsigelse mod behandling ifølge art. 21, stk. 1, GDPR, indtil det er blevet afklaret, hvorvidt den dataansvarliges lovgrundlag vejer tungere end dine grunde.
  I tilfælde, hvor behandling af persondata, der vedrører dig, er blevet underlagt begrænsninger, må sådanne data – bortset fra at blive gemt – kun behandles med dit samtykke eller med det formål at hævde, udøve eller forsvare rettigheder eller beskytte rettigheder for en anden fysisk eller juridisk person eller på grundlag af en vigtig offentlig interesse for EU eller en medlemsstat.
  Hvis begrænsningen af behandlingen er sket i overensstemmelse med ovenstående betingelser, vil du blive informeret af os, inden begrænsningen ophæves.
 • RET TIL SLETNING (RET TIL AT BLIVE GLEMT)
  Du har ret til at anmode om sletning af persondata, hvis en af de følgende grunde foreligger:
  • De personlige data er ikke længere nødvendige i relation til det øjemed, i hvilket de er blevet indsamlet eller behandlet på anden vis.
  • Du trækker dit samtykke tilbage, hvilket behandlingen har været baseret på ifølge art. 6, stk. 1, litra a, eller art. 9, stk. 2 (a), GDPR, og hvor der foreligger noget andet retsgrundlag for behandlingen. 
  • De personlige data er blevet behandlet på ulovlig vis.
  • De personlige data skal slettes ifølge en retlig forpligtelse i medfør af EU-retten eller retten i en medlemsstat, som den dataansvarlige (dvs. NIKOSAX A/S) er underlagt. 
 • RET TIL DATAPORTABILITET
  Du har ret til at anmode om, at de persondata, der vedrører dig, overføres direkte af os til en anden person, der står som ansvarlig, uden at vi lægger hindringer i vejen, for så vidt som dette er teknisk muligt og under forudsætning af, at
  • behandlingen er baseret på samtykke ifølge art. 6, stk. 1, litra a, GDPR, eller art. 9, stk. 2, litra a, GDPR, eller en kontrakt i medfør af art. 6, stk. 1 (b), GDPR og 
  • behandlingen udføres med automatiserede metoder
  Andre personers friheder og rettigheder må ikke blive berørt af din anmodning, og retten til dataportabilitet skal ikke omfatte behandling af persondata, der er nødvendig med henblik på udførelse af en opgave af offentlig interesse, eller i forbindelse med udøvelsen af en officiel myndighed, som er blevet tillagt den ansvarlige part.
 • RET TIL INDSIGELSE OVERFOR EN TILSYNSMYNDIGHED
  Uden præjudice for noget andet administrativt eller retsligt middel har du ret til indsigelse overfor en tilsynsmyndighed, i særdeleshed i den medlemsstat, hvor du måtte bo, arbejde eller hvor der er mistanke om nogen krænkelse, hvis du mener, at behandlingen af persondata, der vedrører dig, strider mod GDPR.

OPBEVARING AF DATA

Med undtagelse af eksisterende retlige krav såsom verserende retssager vil vi registrere persondata så længe, som disse er påkrævede for at udføre den ønskede tjeneste, som du har erklæret dig indforstået med. Dine data vil blive slettet fuldstændigt fra vores database efter ophøret af kontraktlige aftaler på grundlag af retskrav i de pågældende MSR.

DATASIKKERHED

NIKOSAX A/S anvender tekniske og organisatoriske sikkerhedstiltag til at beskytte de data, der er stillet til rådighed, mod tilfældig eller tilsigtet manipulation, tab, ødelæggelse eller uvedkommendes adgang. I forbindelse med indsamling og behandling af persondata forsikrer vi, at vi ikke vil dele dem med nogen tredjepart uden dit forudgående samtykke, og at vi i tilfælde, hvor det er nødvendigt med deling for at betjene dig, kun benytter kanaler med sikker kryptering. Vores sikkerhedsprocedurer vil blive revideret fra tid til anden i takt med den relevante teknologiske udvikling.

BØRN

Beskyttelsen af børns privatliv er et vigtigt spørgsmål. Derfor anmoder vi hverken om eller behandler og bruger persondata på personer, der – efter hvad vi ved – er under tretten (13) år, på vores websted eller i vores firma uden at have anmodet om verificerbar bemyndigelse fra personens værge. På anmodning kan det pågældende barns værge granske, hvilke oplysninger der er givet, og/eller anmode om, at givne oplysninger slettes.

KONTAKT

Skulle du have spørgsmål om eller forslag vedrørende datasikkerhedsspørgsmål, bedes du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på koncernplan:
NIKOSAX A / S
Lejrvejen 86330 Padborg
Danmark
eller
via e-mail: info@nikosax.dk

NB:

Når du kontakter os på mail eller telefon, vil de data, som du leverer (din e-mail-adresse, og hvis relevant dit navn og dit telefonnummer), blive gemt af os for at besvare dine spørgsmål. Vi vil slette de data, vi har indsamlet i denne sammenhæng, når loven ikke længere ikke kræver, at de skal opbevares, og ellers begrænse yderligere behandling heraf, hvis det er et lovkrav, at vi fortsat skal arkivere disse data.

Kontinuerlige forbedringer på internettet gør det påkrævet med tilpasninger af vores databeskyttelseserklæring fra tid til anden. Vi forbeholder os ret til at effektuere de tilsvarende ændringer som påkrævet.